Run text

Đổi thẻ cào thành tiền mặt

 WEBSITE DỪNG HOẠT ĐỘNG TỪ 23h59 20/01/2024 - Vui lòng rút tiền về tài khoản trước thời gian trên. Cảm ơn quý khách hàng đã luôn ủng hộ Card9x 

Chi tiết vui lòng xem thông báo tại group Zalo

Tổng thực nhận: 0đ

Bảng phí đổi thẻ cào

Cấp bậc Thẻ 10,000đ Thẻ 20,000đ Thẻ 30,000đ Thẻ 50,000đ Thẻ 100,000đ Thẻ 200,000đ Thẻ 300,000đ Thẻ 500,000đ Thẻ 1,000,000đ
ĐẠI LÝ/API 15.1% 13.6% 16.1% 13.6% 13.6% 14.1% 14.6% 14.6% 14.6%
VIP 16% 14.5% 17% 14.5% 14.5% 15% 15.5% 15.5% 15.5%
THÀNH VIÊN 16.6% 15.1% 17.6% 15.1% 15.1% 15.6% 16.1% 16.1% 16.1%
Cấp bậc Thẻ 10,000đ Thẻ 20,000đ Thẻ 30,000đ Thẻ 50,000đ Thẻ 100,000đ Thẻ 200,000đ Thẻ 300,000đ Thẻ 500,000đ Thẻ 1,000,000đ
ĐẠI LÝ/API 14.1% 14.1% 14.1% 14.1% 14.1% 14.1% 14.1% 15.1% 100%
VIP 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 16% 100%
THÀNH VIÊN 15.6% 15.6% 15.6% 15.6% 15.6% 15.6% 15.6% 16.6% 100%
Cấp bậc Thẻ 10,000đ Thẻ 20,000đ Thẻ 30,000đ Thẻ 50,000đ Thẻ 100,000đ Thẻ 200,000đ Thẻ 300,000đ Thẻ 500,000đ Thẻ 1,000,000đ
ĐẠI LÝ/API 19.6% 19.6% 19.6% 18.6% 18.6% 17.1% 17.1% 17.1% 100%
VIP 20.5% 20.5% 20.5% 19.5% 19.5% 18% 18% 18% 100%
THÀNH VIÊN 21.1% 21.1% 21.1% 20.1% 20.1% 18.6% 18.6% 18.6% 100%
Cấp bậc Thẻ 10,000đ Thẻ 20,000đ Thẻ 30,000đ Thẻ 50,000đ Thẻ 100,000đ Thẻ 200,000đ Thẻ 300,000đ Thẻ 500,000đ Thẻ 1,000,000đ
ĐẠI LÝ/API 15.1% 15.1% 15.1% 15.1% 15.1% 15.1% 15.1% 15.1% 100%
VIP 16% 16% 16% 16% 16% 16% 16% 16% 100%
THÀNH VIÊN 16.6% 16.6% 16.6% 16.6% 16.6% 16.6% 16.6% 16.6% 100%
Cấp bậc Thẻ 10,000đ Thẻ 20,000đ Thẻ 30,000đ Thẻ 50,000đ Thẻ 100,000đ Thẻ 200,000đ Thẻ 300,000đ Thẻ 500,000đ Thẻ 1,000,000đ
ĐẠI LÝ/API 12.1% 12.1% 12.1% 12.1% 12.1% 12.1% 12.1% 12.1% 12.1%
VIP 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13%
THÀNH VIÊN 13.6% 13.6% 13.6% 13.6% 13.6% 13.6% 13.6% 13.6% 13.6%
Cấp bậc Thẻ 10,000đ Thẻ 20,000đ Thẻ 30,000đ Thẻ 50,000đ Thẻ 100,000đ Thẻ 200,000đ Thẻ 300,000đ Thẻ 500,000đ Thẻ 1,000,000đ
ĐẠI LÝ/API 16.1% 16.1% 26% 16.1% 16.1% 16.1% 26% 16.1% 19.1%
VIP 17% 17% 26.5% 17% 17% 17% 26.5% 17% 20%
THÀNH VIÊN 17.6% 17.6% 27% 17.6% 17.6% 17.6% 27% 17.6% 20.6%
Cấp bậc Thẻ 10,000đ Thẻ 20,000đ Thẻ 30,000đ Thẻ 50,000đ Thẻ 100,000đ Thẻ 200,000đ Thẻ 300,000đ Thẻ 500,000đ Thẻ 1,000,000đ
ĐẠI LÝ/API 100% 19% 30% 19% 19% 19% 30% 19% 100%
VIP 100% 19.5% 30% 19.5% 19.5% 19.5% 30% 19.5% 100%
THÀNH VIÊN 100% 20% 30% 20% 20% 20% 30% 20% 100%
Cấp bậc Thẻ 10,000đ Thẻ 20,000đ Thẻ 30,000đ Thẻ 50,000đ Thẻ 100,000đ Thẻ 200,000đ Thẻ 300,000đ Thẻ 500,000đ Thẻ 1,000,000đ
ĐẠI LÝ/API 14.1% 14.1% 27% 14.1% 14.1% 14.1% 14.1% 14.1% 14.1%
VIP 15% 15% 27.5% 15% 15% 15% 15% 15% 15%
THÀNH VIÊN 15.6% 15.6% 28% 15.6% 15.6% 15.6% 15.6% 15.6% 15.6%
Test tin tức mới

click để xem

Test tin tức mới

click để xem

Test tin tức mới

click để xem